The service provided by Consileon was professional and comprehensive with a very good understanding of our needs and constrains.

Wolfgang Hafenmayer, Managing partner, LGT Venture Philanthropy

Technical quality of staff offered, capability of performing various project roles, as well as motivation and dedication to the project (... [...]

dr Walter Benzing, Head of development B2O, net mobile AG

Technical quality of staff offered, capability of performing roles of developers, lead developers, trainers, team leaders, architects as wel [...]

Karl Lohmann, Itellium Systems & Services GmbH

Firma Consileon Polska jest niezawodnym i godnym zaufania partnerem w biznesie, realizującym usługi z należytą starannością (...)

Waldemar Ściesiek, Dyrektor zarządzający IT, Polski Bank

The team was always highly motivated and professional in every aspect to perform on critical needs of our startup environment.

Denis Benic, Founder of Ink Labs

JPA – stronicowanie wyników kwerendy

Category: Other Tags:

Interfejs kwerendy zdefiniowany w JPA (javax.persistence.Query) umożliwia stronicowanie listy wyników (paging). Służą do tego metody:

setFirstResult(int startPosition)
setMaxResults(int maxResult)

Wynikiem kwerendy ze stronicowaniem jest podzbiór obiektów czyli strona, której numer i rozmiar określają odpowiednio parametry startPosition i maxResult. Stronicowanie przyspiesza działanie aplikacji (mniejsza ilość danych do przetwarzania) oraz ułatwia użytkownikowi nawigację i wyszukiwanie określonych rekordów. Jednak jak to zwykle w świecie ORM bywa, każde rozwiązanie ma swoje „problemy”, które w przypadku stronicowania objawiają się wraz z użyciem mechanizmu ładowania wyprzedzającego elementów kolekcji.

Ładowanie wyprzedzające ze stronicowaniem

Ładowanie wyprzedzające generalnie polega na wykonaniu kwerendy w taki sposób, aby razem z głównymi obiektami pobrane zostały obiekty powiązane (pojedyncze obiekty bądź kolekcje). Najbardziej popularnym sposobem ładowania wyprzedzającego jest złączenie tabel w kwerendzie (join fetching). Niestety, metoda ta nie nadaje się do zapytań ze stronicowaniem. Zobaczmy dlaczego.

Przykład

Mamy obiekt zamówienia (Order) zawierający pozycje (LineItem):

@Entity
public class Order {
 // ... ...
 @OneToMany
 private List<LineItem> lineItems;

 @Temporal(DATE)
 private Date orderDate;
}

Załóżmy, że chcemy wyświetlić użytkownikowi stronę z listą zamówień. Jednocześnie dla każdego zamówienia chcemy załadować jego pozycje. W tym celu tworzymy kwerendę na obiekcie Order, ze stronicowaniem oraz ze złączeniem kolekcji lineItems:

Query query = em.createQuery("SELECT o FROM Order o LEFT JOIN FETCH o.lineItems");
query.setFirstResult(1);
query.setMaxResults(3);
List<Order> page = query.getResultList();

Złączenie definiujemy w JPQL za pomocą klauzuli JOIN FETCH.

Oczekiwania wobec dostawcy JPA

Załóżmy, że w bazie mamy 3 zamówienia z różną ilością pozycji. Oczekujemy, że zarządca utrwalania (EntityManager) wykona pojedyncze zapytanie sql (z klauzulą left outer join) i zwróci listę zawierającą 3 obiekty Order. Dodatkowo oczekujemy, że w każdym obiekcie Order, kolekcja lineItems będzie załadowana.

Realizacja

 • Hibernate

Hibernate co prawda zwraca oczekiwany wynik, ale generuje podejrzanie brzmiący komunikat: firstResult/maxResults specified with collection fetch; applying in memory!

 • EclipseLink

EclipseLink zwraca 2 obiekty Order.

Wyjaśnienie

Aby zrozumieć co się stało, zobaczmy jak dokładnie wygląda wynik naszej kwerendy na poziomie rekordów bazy danych bez uwzględnienia stronicowania:

order_id line_id cust_name sku
1 1 Jan Kowalski 232342342
1 2 Jan Kowalski 345345443
2 3 Paweł Kaczor 655624323
3 4 Jerzy Dudek 673454345
3 5 Jerzy Dudek 563425676
3 6 Jerzy Dudek 234576854

Widzimy, że w wyniku złączenia, otrzymujemy zbiór rekordów liczebnością przekraczający ilość zamówień. Jeśli z takiego zbioru będziemy chcieli wyciągnąć stronę o rozmiarze 3, otrzymamy tylko pierwsze trzy rekordy zawierające zamówienia z id 1 i 2. Zamówienie z id 3 zostanie wykluczone. Otrzymamy zatem dwa zamówienia zamiast trzech! Wniosek: stronicowanie na poziomie rekordów w kwerendzie ze złączeniem outer join jest niedokładne.

Teraz już wiemy dlaczego EclipseLink zwrócił dwa zamówienia. Ale jakim sposobem Hibernate zwrócił trzy zamówienia? Odpowiedź jest prosta (ale bolesna). Hibernate omija problem poprzez załadowanie wszystkich rekordów z tabeli i wyselekcjonowanie strony w pamięci (stąd magiczne: „applying in memory”!). Rozwiązanie to zwiększa zużycie zasobów (procesora i pamięci), co przeczy głównemu celowi (zwiększeniu wydajności), dla którego stosujemy stronicowanie. Należy poszukać lepszego rozwiązania.

Ładowanie wsadowe ze stronicowaniem

Ładowanie wsadowe (batch fetching) to bardziej zaawansowany sposób pobierania wyprzedzającego. Obiekty powiązane nie są ładowane w kwerendzie głównej, ale w dodatkowej kwerendzie, której ostateczna postać zależy od wybranego (o ile dostawca na to pozwala) typu ładowania wsadowego.

Stronicowanie wykonywane jest bezproblemowo w kwerendzie głównej, która nie zawiera klauzuli outer join.

Konfiguracja – Hibernate

Dla kolekcji lineItems specyfikujemy ładowanie wsadowe używając adnotacji @org.hibernate.annotations.BatchSize:

@OneToMany
@BatchSize(size = 20)
private List<LineItem> lineItems;

Parametr size w adnotacji @BatchSize oznacza ilość elementów kolekcji, jaka zostanie załadowana w pojedynczej kwerendzie sql.

Konfiguracja – EclipseLink

Ten sam sposób ładowania wsadowego konfigurujemy w EclipseLink następująco:

@OneToMany
@BatchFetch(BatchFetchType.IN, size = 20)
private List<LineItem> lineItems;

Realizacja

Tworzymy kwerendę JPA tym razem bez klauzuli JOIN FETCH. W celu lepszego zobrazowania działania pobierania wsadowego, dodajemy warunek na pole orderDate.

Query query = em.createQuery("SELECT o FROM Order o WHERE o.orderDate = CURRENT_DATE");
query.setFirstResult(1);
query.setMaxResults(3);
List<Order> page = query.getResultList();

Wygenerowane zostają dwa zapytania sql:

 • kwerenda główna zamówień (ze stronicowaniem)
  SELECT * 
  FROM Order o
  WHERE o.ORDER_DATE = ? LIMIT ? OFFSET ?
  

 • kwerenda dodatkowa – załadowanie wsadowe pozycji zamówień

  SELECT *
  FROM Order o, LineItem li 
  WHERE o.ID = li.ORDER_ID AND li.ORDER_ID IN (?,?)
  

Jak widzimy, w celu załadowania pozycji tylko dla zamówień pobranych w kwerendzie głównej, w kwerendzie dodatkowej została użyta klauzula IN.

Optymalizacja – EclipseLink

EclipseLink pozwala skonfigurować trzy typy pobierania wsadowego: (IN, JOIN, EXISTS) Typ IN już znamy. Mankamentem jest tutaj ograniczona ilość elementów kolekcji, które mogą być załadowane w jednej kwerendzie sql. Efektywniejszym rozwiązaniem jest użycie kryteriów selekcji z kwerendy głównej w kwerendzie dodatkowej (typ JOIN – „The original query’s selection criteria is joined with the batch query”).

Konfiguracja:

@OneToMany
@BatchFetch(BatchFetchType.JOIN)
private List<LineItem> lineItems;

Wygenerowana kwerenda dodatkowa wygląda następująco:

SELECT *
FROM Order o1, Order o2, LineItem li 
WHERE o1.ID = li.order_id AND (o2.ID = li.order_id AND o1.ORDER_DATE = ?)

Widzimy, że problematyczna klauzula IN zastąpiona została kryterium wyboru identycznym jak w kwerendzie głównej.

Podsumowanie

W powyższym artykule przedstawiłem w jaki sposób stosować stronicowanie (paging) w kwerendach JPA. Szczegółowo omówiłem problem stronicowania, kiedy w kwerendzie używane jest ładowanie wyprzedzające elementów kolekcji.

http://pkaczor.blogspot.com/2011/02/jpa-stronicowanie-wynikow-kwerendy.html


Paweł Kaczor

Programista, pasjonat.

Twórca Akka-DDD – frameworku do budowy skalowalnych systemów w architekturze DDD/CQRS/ES. Interesuje się programowaniem funkcyjnym. W wolnym czasie kraulista, szachista amator.

@PavelKaczor
pkaczor.blogspot.com
github.com/pawelkaczor


Tags:

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Trwa ładowanie