The service provided by Consileon was professional and comprehensive with a very good understanding of our needs and constrains.

Wolfgang Hafenmayer, Managing partner, LGT Venture Philanthropy

Technical quality of staff offered, capability of performing various project roles, as well as motivation and dedication to the project (... [...]

dr Walter Benzing, Head of development B2O, net mobile AG

Technical quality of staff offered, capability of performing roles of developers, lead developers, trainers, team leaders, architects as wel [...]

Karl Lohmann, Itellium Systems & Services GmbH

Firma Consileon Polska jest niezawodnym i godnym zaufania partnerem w biznesie, realizującym usługi z należytą starannością (...)

Waldemar Ściesiek, Dyrektor zarządzający IT, Polski Bank

The team was always highly motivated and professional in every aspect to perform on critical needs of our startup environment.

Denis Benic, Founder of Ink Labs

ZK – Ajax dla każdego

Category: Other Tags: , ,

ZK opiera swoją architekturę na technologii Ajax. Komunikacja klient-serwer z wykorzystaniem Ajax-a w całości realizowana jest przez silnik ZK i jest niewidoczna/przezroczysta z punktu widzenia aplikacji używającej ZK. To framework decyduje kiedy wysłać żądanie do serwera oraz kiedy i jakie elementy strony odświeżyć. Dodając do tego warstwę komponentów i zdarzeń, którą dostarcza ZK, otrzymujemy interfejs programistyczny znany z frameworków desktopowych (np. Swing). Mamy zatem obiekt kontrolera, którego metody wywoływane są w wyniku akcji użytkownika oraz komponenty GUI, którymi kontroler steruje. Kontroler może bezpośrednio wywoływać metody komponentów, bądź modyfikować obiekty modelu, z których komponenty GUI korzystają. Zarówno komponenty GUI jaki i obiekty modelu definiują zdarzenia jakie wysyłają w wyniku akcji użytkownika bądź wykonania określonego kodu. Tworzenie aplikacji w ZK nie różni się zatem znacząco od tworzenia aplikacji desktopowej. Co więcej, ZK oferuje nowoczesne rozwiązania niedostępne w starszych technologiach takich jak Swing (np. wbudowany data binding, język tworzenia interfejsu użytkownika oparty na XUL.

Tyle teorii, zobaczmy jak wygląda kod aplikacji opartej o ZK analizując konkretne przykłady.

Ajax w akcji

class PersonListCtrl extends GenericForwardComposer {

 //GUI components autowired by ZK
 private Listbox personsList;
 private Textbox firstName;
 private Combobox color;
 private Checkbox married;

 public void onAddPerson(Event event) {
 Person personBean = new Person();
 personBean.setFirstname(firstName.getValue());
 personBean.setColor(color.getValue());
 personBean.setMarried(married.isChecked());
 //save person to database and add it to the listbox
 ...
 addPersonRecord(personBean);
 }

 public void addPersonRecord(Person person) {
 Listitem newPersonItem = new Listitem(person.getName());
 List items = Listbox.geItems();
 items.add(newPersonItem);
 ...
 }
}

W powyższym przykładzie kontroler w metodzie obsługującej zdarzenie onAddPerson tworzy obiekt osoby (obiekt klasy Person) i wypełnia go danymi wprowadzonymi na stronie przez użytkownika. Dane te odczytywane są bezpośrednio z komponentów GUI (textbox, combobox, checkbox). ZK umożliwia wstrzyknięcie komponentów GUI do kontrolera na podstawie zgodności nazwy zmiennej w kontrolerze i atrybutu id komponentu GUI. Po zapisaniu obiektu osoby do bazy, wywoływana jest metoda addPersonRecord, w której nazwa osoby (String) dodawana jest do listy wyświetlanej na ekranie (komponent personsList klasy Listbox). Rezultatem modyfikacji komponentu Listbox będzie odświeżenie listy na stronie przeglądarki. Dzięki technologii Ajax odświeżony zostanie tylko fragment strony zawierający listę osób. Jak widać, mechanizm odświeżania działa automatycznie i nie wymaga żadnej ingerencji ze strony obiektu kontrolera.

Inteligentny model

Komponenty GUI przeznaczone do wyświetlania/edycji danych (listbox, combobox, grid, tree) mogą być powiązane z zewnętrznym obiektem modelu przechowującym dane. Rezultatem użycia modelu jest odseparowanie logiki związanej z tworzeniem/modyfikacją danych od logiki ich wyświetlania (zgodnie z wzorcem MVC). Dla komponentu Listbox przewidziano interfejs ListModel i dostarczono wiele implementacji tego interfejsu przeznaczonych do obsługi różnych typów kolekcji np. ListModelArray, ListModelList, ListModelSet, ListModelMap. Po przypisaniu modelu do listy, kontroler nie musi odwoływać się bezpośrednio do komponentu listy. Wszelkie operacje (dodanie, usunięcie elementu, zmiana selekcji) dokonuje na obiekcie modelu:

public void addPersonRecord(Person person) {
 ListModelList model = getModel();
 model.add(person)
}

Model w momencie modyfikacji (dodanie/usunięcie elementu) generuje zdarzenie, w którym zawarta jest szczegółowa informacja o zaistniałej zmianie. Komponent listy posiada obiekt nasłuchujący na zdarzenia pochodzące z modelu, dzięki czemu jest informowany o tym kiedy i w jakim zakresie musi dokonać odświeżenia swojego stanu. Modyfikacje w warstwie modelu są zatem automatycznie odzwierciedlane na stronie (w przeglądarce).

Widok

Logiką wyświetlenia danych dostarczonych przez model zajmuje się renderer. W naszym przykładzie metoda render, którą musi zaimplementować renderer listy wygląda następująco:

@Override
public void render(Listitem item, Object data) throws Exception {
 String personName = ((Person)data).getName();
 item.setLabel(personName);
}

Tworzenie własnego renderera zwykle nie jest jednak konieczne. Prostszą i efektywniejszą metodą jest użycie mechanizmów bindowania w kodzie strony:

<listbox model="@{controller.model}">
	<listitem self="@{each='person'}" label="@{person.name}"/>
</listbox>

Stosując data binding w wygodny sposób tworzymy powiązanie między komponentami GUI i danymi z modelu, które te komponenty mają wyświetlać. W podanym przykładzie lista nie jest skomplikowana, wyświetla bowiem tylko nazwę osoby. Jednak stworzenie bardziej skomplikowanej listy (np. dodanie większej ilości kolumn, zagnieżdżenie w wierszu innych komponentów) nie stanowi najmniejszego problemu. Przykład poniżej:

<listbox model="@{controller.model}">
 <listitem self="@{each='person'}">
 <listcell label="@{person.name}"/>
 <listcell>
  <combobox value="@{person.color}">
  <comboitem label="Red"/>
  <comboitem label="Blue"/>
  </combobox>
 </listcell>
 <listcell>
  <checkbox checked="@{person.married}" label="Are you married?"/>
 </listcell>
 </listitem>
</listbox>

MVC bez limitów

Jak już wspomniałem, przedstawiony powyżej przykład to realizacja dobrze znanego wszystkim programistom wzorca MVC (Model-View-Controller). Dzięki jego zastosowaniu kontroler odwołuje się tylko do modelu, a stan modelu odzwierciedlany jest po stronie widoku. Zauważmy, że widok może odzwierciedlać różnego rodzaju informacje biznesowe, nie tylko dane przeznaczone do wyświetlenia w tabeli, liście czy drzewie. Na przykład może to być informacja o uprawnieniach zalogowanego użytkownika. W zależności czy użytkownik posiada określone uprawnienia czy nie, stan aktywności poszczególnych kontrolek (np. przycisków akcji) może być inny. Co więcej na stan aktywności niektórych kontrolek może wpływać więcej niż jedna informacja.

Jak zrealizować zatem taką funkcjonalność nie łamiąc zasad MVC czyli nie manipulując właściwościami komponentów GUI z poziomu kontrolera? Jak się okazuje, technologia data binding dostępna w ZK w zupełności wystarcza do realizacji tego typu wymagań.

Załóżmy zatem, że wymaganiem jest aby przycisk Delete znajdujący się pod listą był aktywny tylko jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia oraz został wybrany element na liście. W modelu przechowywać będziemy obiekt klasy Person, który reprezentuje aktualnie wybraną z listy osobę oraz obiekt klasy AccessMode reprezentujący tryb dostępu do danych (VIEW / EDIT) dla bieżącej strony dla aktualnie zalogowanego użytkownika.

Dane modelu będziemy przechowywać w kontrolerze (alternatywnie moglibyśmy umieścić je w jakiejś oddzielnej klasie modelu, do której nasz widok miałby dostęp). Mamy zatem następujące pola w kontrolerze:

private Person selected;
private AccessMode accessMode;

Tworzymy, metodę która zwróci nam informację o tym czy akcja Delete jest dostępna dla zalogowanego użytkownika:

public boolean isDeleteDisabled() { 
 return selected == null || accessMode == AccessMode.VIEW;
}

W następujący sposób tworzymy przycisk Delete, którego stan (enabled/disabled) chcemy powiązać z danymi znajdującymi się w modelu:

<button disabled="@{controller.deleteDisabled, load-after='listBox.onSelect'}" label="Delete"/>

Atrybutem load-after specyfikujemy kiedy komponent powinien odświeżyć swój stan. W naszym przypadku odświeżenie musi nastąpić po każdorazowej zmianie selekcji na komponencie listy. Zwracam uwagę, iż atrybut load-after jest konieczny gdyż, ani model ani kontroler nie informują widoku o zmianie danych. Jest to wygodne rozwiązanie, widok aktualizuje się automatycznie w momencie wystąpienia określonego zdarzenia (Więcej o zdarzeniach w ZK napisałem w artykule ZK – tworzenie aplikacji sterowanej zdarzeniami).

Podsumowanie

Chciałbyś napisać aplikację internetową z użyciem Ajax-a i nie wiesz jak się za to zabrać? Dotychczas tworzyłeś aplikacje desktopowe i nie chcesz uczyć się wszystkiego od początku?. Framework ZK będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Tak reklamuje się ZK i jak pokazałem w powyższym artykule, nie ma w tym wiele przesady.

http://pkaczor.blogspot.com/2010/10/zk-ajax-dla-kazdego.html


Paweł Kaczor

Programista, pasjonat.

Twórca Akka-DDD – frameworku do budowy skalowalnych systemów w architekturze DDD/CQRS/ES. Interesuje się programowaniem funkcyjnym. W wolnym czasie kraulista, szachista amator.

@PavelKaczor
pkaczor.blogspot.com
github.com/pawelkaczor


Tags: , ,

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Trwa ładowanie